AKCIONÁRSKY KLUB


STAŇTE sa ČLENOM AKCIONÁRSKEHO KLUBU BHP

VYPLŇTE FORMULÁR:

pdfPodmienky používaniapdfPotvrdenie manažéra

Elektronickým vyplnením registračného formuláru a stlačením tlačítka “REGISTROVAŤ”, týmto, ako osoba žiadajúca o členstvo v Akcionárskom klube BHP, poskytujem spoločnosti Best Hotel Properties a.s., so sídlom na adrese Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, vedenej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej len BHP), svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených vo vyplnenom registračnom formulári ako aj so spracovaním všetkých osobných údajov, ktoré môže spoločnosť BHP obdržať v priebehu a/alebo v súvislosti s mojim členstvom v Akcionárskom klube. Tieto osobné údaje môžu byť spracované za účelom vytvorenia, vedenia a riadenia Akcionárskeho klubu ako aj za účelom iných spôsobov zaobchádzania s nimi, ktoré vyplývajú zo štatútu Akcionárskeho klubu a tento súhlas platí aj v prospech tretej osoby určenej spoločnosťou BHP. Taktiež súhlasím, že spoločnosť BHP, alebo určená osoba poverená spoločnosťou BHP, spracuje moje osobné údaje v elektronickej podobe za účelom zaznamenania, zbierania, organizovania, vyhľadávania, použitia, kombinovania a usporadúvania dát poskytnutých v písomnej a elektronickej podobe, že použije tieto osobné dáta na vytvorenie databázy, že zahrnie moje osobné údaje do databázy a v prípade potreby a v rozsahu potrebnom pre fungovanie Akcionárskeho klubu poskytne osobné údaje zmluvným partnerom BHP a/alebo osobám povereným BHP. BHP má právo poskytnúť hlavne meno, priezvisko a adresu člena spoločnosti určenej BHP za účelom vytvorenia a zosobnenia vybraných typov výhod. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je daný na neobmedzenú dobu. Podpísaním súhlasím s tým, že som bol poučený o svojich právach pri spracovaní osobných dát ako aj s tým, že poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti, sú kompletné, pravdivé a presné. Vyplnením registračného formulára tiež súhlasím s podmienkami členstva v Akcionárskom klube ako aj so všetkými podmienkami uvedenými v štatúte a s možnosťou informovania/zasielania informačného bulletinu, reklamy a akýchkoľvek iných informácií súvisiacich s Akcionárskym klubom a/alebo obchodnými aktivitami BHP a to buď v písomnej alebo elektronickej podobe na adresu uvedenú v registračnom formulári.

 

 

Ochrana osobných údajov